Publication

his citon profile in Google Scholar.

Journal

  • 范惜辉, 朱伟, 王升位, 徐浩青,&舒实 (2016) 固化污泥固结渗透特性及孔隙变化试验研究. 东南大学学报: 自然科学版 46(A01), 20-24.(EI)
  • Xu, Haoqing, Shi Shu, Shengwei Wang, Aizhao Zhou, Pengming Jiang, Wei Zhu, Xihui Fan, and Liang Chen. "Studies on the Chemical Compatibility of Soil-Bentonite Cut-Off Walls for Landfills." Journal of Environmental Management 237 (2019/05/01/ 2019): 155-62. (SCI)
  • Shu, S., W. Zhu, H. Xu, S. Wang, X. Fan, S. Wu, J. Shi and J. Song (2019). "Effect of the leachate head on the key pollutant indicator in a municipal solid waste landfill barrier system." Journal of environmental management 239: 262-270.(SCI)
  • Wang, Shenwei, Wei Zhu, Xuede Qian, Haoqing Xu, and Xihui Fan. "Temperature Effects on Non-Darcy Flow of Compacted Clay." Applied Clay Science 135 (2017): 521-25.(SCI)
  • Xu, Haoqing, Wei Zhu, Xuede Qian, Shengwei Wang, and Xihui Fan. "Studies on Hydraulic Conductivity and Compressibility of Backfills for Soil-Bentonite Cutoff Walls." Applied Clay Science 132 (2016): 326-35.
  • Wang, Sheng wei, Wei Zhu, Xue de Qian, Hao qing Xu, and Xi hui Fan. "Study of Threshold Gradient for Compacted Clays Based on Effective Aperture." Environmental Earth Sciences 75, no. 8 (2016): 693.(SCI)
  • 朱伟, 舒实, 王升位, 徐浩青, & 范惜辉. (2016). 垃圾填埋场渗沥液击穿防渗系统的指示污染物研究. 岩土工程学报, 38(4), 619-626.(EI)
  • 朱伟, 徐浩青, 王升位, & 范惜辉. (2016). CaCl2 溶液对不同黏土基防渗墙渗透性的影响. 岩土力学, 37(5), 1224-1230.(EI)

Conference

  • Fan X, Zhu W, Xu H, Wang S, Shu S. Pore Size Distribution and Hydraulic Conductivity Characteristics of Solidified Sewage Sludge[C]. The International Congress on Environmental Geotechnics: Springer, 2018, 389-396.(会议EI)
  • Fan, Xihui, Haoqing Xu, Shengwei Wang, Shi Shu, Naixi Lin, and Yongjin Qian. "Geotechnical Properties of Sewage Sludge Solidified with Sulphoaluminate Cement." Paper presented at the E3S Web of Conferences, 2019.(会议EI)